ระยะเวลายืม

หน่วย ประเภท จำนวนยืมสูงสุด ยืม ระยะเวลายืม ยืมใหม่ ระยะเวลายืมใหม่ จำนวนครั้งที่ยืมใหม่ จำนวนที่จอง
Thai Demo Libraryหนังสือ5 หน่วย--7 วันอีก 3 วันก่อนครบกำหนด7 วัน3 ครั้ง20 หน่วย
นิตยสาร--------------
จำนวนวันที่ยืมทั้งหมด ถึงเวลา 23:59 น. ถือเป็นหนึ่งวัน